Poland

Schwarzwald-Baar Clinic | Villingen-Schwenningen, Germany
Schwarzwald-Baar Clinic | Villingen-Schwenningen, Germany
Children’s Hospital of Soochow University | Suzhou, China
Cleveland Clinic Abu Dhabi Hospital | Abu Dhabi, UAE
Cleveland Clinic Abu Dhabi Hospital | Abu Dhabi, UAE
Chris O’Brien Lifehouse | Camperdown, New South Wales
Chris O’Brien Lifehouse | Camperdown, NSW, AU
Humber River Hospital | Toronto, Ontario, Canada
Humber River Hospital | Toronto, ON, CA

Who We Are / Kim jesteśmy

HDR has partnered with clients to shape communities and push the boundaries of what's possible since 1917. We specialize in engineering, architecture, environmental and construction services.  With nearly 10,000 employees in more than 225 locations around the world, we think global and act local.

Już od 1917 roku firma HDR współpracuje z klientami, tworząc społeczności i wciąż przesuwając granicę tego, co możliwe do wykonania. Specjalizujemy się w usługach w obszarze inżynierii, architektury, środowiska i budownictwa. Zatrudniając prawie 10 tys. pracowników w ponad 225 lokalizacjach na całym świecie, myślimy globalnie, a działamy lokalnie.

Our design- and research-driven architectural and design practice has a long history as the respected leader in designing the world's most complex facilities in the rapidly converging fields of education, research and patient care. We've used our deep knowledge of how the physical environment can shape behaviors and outcomes to deliver human-centered building solutions that enable improved care, advanced education and accelerated discoveries. We work with clients to reimagine better ways for healthcare to be delivered because advancing health and wellness on a global scale and in local communities is at the heart of our endeavors. Our eight offices across Germany serve as the hub for our health and science programs in Europe.

Nasze doświadczenie w zakresie projektowania i badań na polu architektury i projektowania sięga wiele lat wstecz, a my cieszymy się opinią szanowanego lidera odpowiedzialnego za projekty najbardziej skomplikowanych obiektów w szybko podążających w tym samym kierunku branż edukacji, badań naukowych i opieki medycznej. Wykorzystujemy naszą dogłębną znajomość sposobów, w jakie środowisko fizyczne kształtuje zachowania i wpływa na wyniki, dążąc do stworzenia rozwiązań konstrukcyjnych z myślą o komforcie człowieka, co przekłada się na lepszą opiekę, lepsze możliwości nauki i przeprowadzania badań naukowych. Pracujemy z klientami, aby móc wyobrazić sobie, w jaki sposób należy świadczyć usługi zdrowotne, ponieważ jak najlepsza opieka medyczna i dobrostan pacjentów w skali globalnej i lokalnej stanowi cel naszych wysiłków. Osiem biur rozmieszczonych na terenie całych Niemiec funkcjonuje jako centrum naszych programów zdrowotnych i naukowych w Europie.

We design from the inside-out, recognizing that design excellence is as much about strategic operational planning and meeting financial goals as it is about creating positive and nurturing environments for patients and staff. As our clients' strategic partner, we employ design to solve problems and create solutions in unique, holistic and innovative ways. We use key strategies such as Lean Six Sigma, Data-driven Design and Evidence-based Design backed by our own and industry research to design flexible facilities that easily adapt to advances in medicine and science. Our collaborative team of architects, designers, planners, economists and social scientists deliver lower costs and improved outcomes. That's why we've been named the Number One healthcare design firm for 13 straight years.

Projektujemy, patrząc od wewnątrz i mając świadomość, że doskonałość projektu wiąże się w równie dużym stopniu z planowaniem operacji strategicznych i osiągnięciem celów finansowych, jak i stworzeniem pozytywnego i korzystnego środowiska dla pacjentów i personelu. Jako strategiczny partner naszych klientów, projektujemy z myślą o rozwiązywaniu problemów i tworzeniu rozwiązań w sposób nietypowy, wszechstronny i innowacyjny. Stosujemy kluczowe strategie, takie jak Lean Six Sigma, Data-driven Design i Evidence-based Design, wspierając je badaniami własnymi i innych specjalistów w naszej branży, tak aby potrafić projektować elastyczne obiekty, które łatwo dostosować do zmiennych potrzeb wynikających z postępu w medycynie i nauce. Nasz zespół architektów, projektantów, planistów, ekonomistów i naukowców z dziedziny nauk społecznych przygotowuje wspólnie atrakcyjne cenowo i coraz lepsze projekty. Dlatego zajmujemy pozycję numer jeden wśród firm projektujących placówki dla służby zdrowia już od 13 lat.

What We Do

Czym się zajmujemy

 • Consultancy in health care
 • Master planning
 • Architectural design
 • Operations design
 • Medical equipment planning
 • Laboratory planning
 • Interior design
 • Product design
 • Signage and wayfinding
 • Doradztwo w zakresie​ opieki zdrowotnej
 • Główne planowanie
 • Projekty architektoniczne
 • Projekty operacyjne
 • Planowanie sprzętu medycznego
 • Planowanie laboratoriów
 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie produktów
 • Elementy identyfikacji zewnętrznej i drogowskazy

Contact Us / Skontaktuj się z nami​

Poland@HDRInc.com